RegulaminREGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO Domodom.pl

z 12.12.2018

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która jest zarejestrowana w Domodom.pl oraz dokonuje zamieszczenia Ogłoszenia w ramach portalu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu internetowego Domodom.pl;

4. Portal internetowy (portal) – serwis internetowy dostępny pod www.domodom.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności zamieszczać Ogłoszenia;

5. Usługa – możliwość zaprezentowania Ogłoszenia przez Użytkownika w Portalu internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług bądź Rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Użytkownikami, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego portalu;

7. Ogłoszenie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające pośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, zakupu bądź świadczenia usługi, określające w szczególności rodzaj i zakres przedmiotu transakcji;

8. Znajomy – inny użytkownik Portalu dodany po adresie e-mail jako znajomy osoby aktualnie zalogowanej w Portalu;

9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.domodom.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Portal internetowy, działający pod www.domodom.pl, prowadzony jest przez Domodom.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP  6452557313.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególnośc:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach portalu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznego zamieszczania ogłoszeń w ramach portalu internetowego;

2.5. Korzystanie z portalu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

b) Chrome w wersji 70.0.3538.102 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 600 pikseli.

2.6. W celu korzystania z portalu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa domodom.pl sp.z o.o., NIP 6452557313 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem portalu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.domodom.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje podane na stronach internetowych portalu, ogłoszenia, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania z portalu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze portalu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie portalu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. domodom.pl sp.z o.o., NIP 6452557313 może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z portalu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów portalu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w portalu internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem portalu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników portalu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez domodom.pl sp.z o.o., NIP 6452557313 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię domodom.pl sp.z o.o., NIP 6452557313.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z portalu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody domodom.pl sp.z o.o., NIP 6452557313.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, portal internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) zamieszczania ogłoszeń zgodnych z tematyką portalu, tj. związanych z nieruchomościami oraz szeroko pojętą tematyką zamieszkania, remontów, napraw, budowy, urządzeń znajdujących zastosowanie w budownictwie itp.

b) korzystania z portalu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania z portalu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla domodom.pl sp.z o.o., NIP 6452557313,

d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

e) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach portalu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

f) nie zamieszkania komentarzy obrażających bądź poddających w wątpliwość treści zamieszczone w portalu,

g) korzystania z portalu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zamieszczenia ogłoszenia

4.1. W celu zawarcia ogłoszenia na portalu internetowym należy wejść na stronę internetową www.domodom.pl, dokonać wyboru profilu ogłoszenia, tj. nieruchomości czy giełdy usług; następnie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Zamieszczanie ogłoszenia jest dokonywane poprzez okno dialogowe bezpośrednio na platformie.

4.3. W trakcie zamieszczania ogłoszenia– do momentu naciśnięcia przycisku „Dodaj ogłoszenie i przejdź do płatności” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z portalu internetowego wszystkich niezbędnych danych, ogłoszenie zostanie automatycznie zamieszczone.

4.5 Prezentacja Ogłoszenia. Ogłoszenie w portalu będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu ogłoszenia

b) treści ogłoszenia

c) imię i nazwisko ogłoszeniodawcy

d) nr telefonu.

4.6 Ceny zamieszczane w ogłoszeniach podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

V. Społeczność w portalu domodom.pl

5.1 Użytkownik ma możliwość wyszukania oraz zaproszenia znajomego w portalu domodom.pl po adresie e-mail.

5.2 Zaproszenie znajomego dokonuje się poprzez okno dialogowe po zalogowaniu się do własnego konta użytkownika na domodom.pl - zakładka „Moi znajomi”. Po uzupełnieniu adresu e-mail przycisk „Szukaj”, jeśli w portalu jest zarejestrowany użytkownik o danym adrsie e-mail mamy możliwość zaproszenia go poprzez przycisk „Wyślij zaproszenie”.

5.3 Po zaakceptowaniu zaproszenia, które znajomy otrzyma drogą mailową, ukaże on się na liście znajomych.

5.4 Dla zalogowanego użytkownika widoczne będą oceny fachowców / ogłoszeń, jakie wystawił im nasz znajomy.


VI. Zakres terytorialny oraz okres obowiązywania

6.1. Zakres terytorialny umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia jest ograniczony do obszaru województwa śląskiego, a weryfikacja odbywa się w trakcie zamieszczania Ogłoszenia po kodzie pocztowym Użytkownika.

6.2. Okres wyświetlania ogłoszenia to jeden miesiąc, po tym czasie ogłoszenie przechodzi w archiwalne.

6.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu domodom.pl sp.z o.o.


VII. Ceny i metody płatności

7.1. Korzystanie z platformy domodom.pl jest bezpłatne.


VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W tym celu w każdej chwili Użytkownik ma prawo usunąć dodane przez siebie ogłoszenie.

 

IX. Reklamacje dotyczące usług oferowanych na platformie Domodom.pl

9.1. Domodom.pl sp.z o.o.nie jako sprzedawcą i nie odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodności związane z ogłoszeniami zamieszczanymi przez innych Użytkowników.

9.2. Domodom.pl sp.z o.o.nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami na platformie  Domodom.pl i nie gwarantuje rozpatrzenia reklamacji.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Domodom.pl sp.z o.o.podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

10.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Domodom.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu portalu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem portalu Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@domodom.pl.

10.4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swój e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem portalu.

10.5. Domodom.pl sp.z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika.


XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Domodom.pl sp.z o.o. a Użytkownikem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi ze względu na siedzibę Domodom.sp.z o.o.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Domodom.pl sp.z o.o. a Użytkownikem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Domodom.pl sp.z o.o.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zachęcamy firmy z każdej branży związanej z zamieszkaniem z województwa śląskiego (i nie tylko) do zareklamowania się na naszym portalu.

Chcesz zamieścić reklamę?

Zobacz

Sprawdź naszą ofertę

Zobacz nasze wpisy na blogu